Mot karbonnøytrale boligområder. Utforming av bygninger og energiforsyning – erfaringer fra pilotprosjekter i Norge
Authors: Publication Year: 2014

Sammendrag

Denne rapporten beskriver resultatene fra et prosjekt hvor vi har gjennomgått og diskutert erfaringer fra et utvalg utbyggingsprosjekter i Norge hvor man har hatt spesielt høye ambisjoner med hensyn til
energibruk og klimagassutslipp. Prosjektets målsetning er å bidra til økt kunnskap om gode løsninger for utforming av bygninger og energiforsyning for fremtidens boligområder, samt danne underlag for en
veileder til bruk i planleggingsprosessen. Hovedkonklusjonen er at det er behov for mer kunnskap og veiledningsmateriale om hvordan man kan integrere dette tidlig i planprosessen. Følgende punkter er
spesielt viktige:

 •  Fokus på integrert, tverrfaglig prosjektering fra tidligfase.
 • Formulering av konkrete krav/målsetninger i tidligfase.
 • Undersøkelse av tilgjengelighet og leveransebetingelser for lokal, fornybar energi, samt muligheter for utveksling mot energinettet.
 • Utforming av bygningsmassen med hensyn til varmetap, utnyttelse av solenergi, dagslys og materialbruk med lavt klimagassutslipp.
 • Beregning av energi, effekt og klimagassutslipp, samt inneklima fra tidligfase og gjennom prosessen.
 • Vurdering av ulike energiforsyningsløsninger i tidlig planfase, og innhenting av kunnskap om driftsforhold og leveringssikkerhet.

Additional Info

 • WP: Concepts and strategies for zero emission buildings
 • Publication Year: 2014
 • ISSN / ISBN: 978-82-536-1410-6
 • Publisher: SINTEF Academic Press
 • Report number: ZEB-report 18-2014
 • Type: Report

Search our website

Filter Publications: