Utfordrer vanlig byggeskikk evenstad 1

 

Med utstrakt bruk av massivtre er Campus Evenstad i Hedmark det mest ambisiøse miljøbygget i Norge noensinne.

- Klimaendringer er vår største miljøutfordring og byggenæringen må være en del av løsningen. Vi går foran med et bygg som har lavest mulig klimagassfotavtrykk, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald V. Nikolaisen. 

Bygget er oppført med massivtre som primært byggemateriale og utfordrer dermed vanlig byggeskikk.

evenstad fasadeAmbisjonen er at bygget skal trekke på de fordeler en slik bruk av tre kan gi når det gjelder bærekraft og miljø. Man ønsker i størst mulig grad å utnytte massivtreets egenskaper med hensyn til varmemagasinering og positive effekter på inneklima og arbeidsmiljø, med fokus på fornybarhet og minimering av klimagassutslipp.  Det er i hovedsak brukt massivtrekonstruksjon i dekker, søyler, vegger og yttervegger. I noen deler av bygget er det limtredragere. Ytterveggene er isolert med innblåst trefiberisolasjon. Fasaden er utlektet malmfuru. Det er hybrid ventilasjon.  

Evenstad-bygget i Hedmark ligger med dette et elghode foran de andre.

Grunnlaget for å oppnå det ambisiøse målet er arbeidet som er gjort med å redusere og holde utslippene fra byggeprosessen, energibruk i drift og materialer på et lavt nivå, systematisk gjennom hele prosjekteringsprosessen.

Bygget blir et nullutslippsbygg, dvs. et bygg med null klimagassutslipp gjennom livsløpet i henhold til ZEB-COM definisjonen. Dette betyr at lokal fornybar energiproduksjon skal kompensere for utslipp av klimagasser relatert til all energibruk i bruksfasen (O – Operation), utslipp fra produksjon og utskifting av byggematerialer (M – Materials) og utslipp fra konstruksjonsfasen (C – Construction).

I prosjektet utprøves egenproduksjon av fornybar energi med et småskala kombinert kraft-varme-anlegg, en CHP. Denne typen er den første i sitt slag i Norge. CHP-anlegget og lokal flisproduksjon er en av prosjektets innovative løsninger og den viktigste enkeltfaktor for at målet ZEB-COM ble oppnådd. CHP-anlegget produserer strøm og varme basert på biogass fra treflis. Produksjon av biogass fra treflis kalles gassifisering eller forgassing.

Resized 20150415 Evenstad illustrasjon 2

Utslippene fra byggefasen, produksjon og transport av materialene i bygget, energibruken i bygget samt drift og vedlikehold mer enn kompenseres ved egenproduksjon av varme og elektrisitet basert på lokalprodusert flis, en fornybar energivare. Den årlige energiproduksjon er på cirka 230.000 kWh elektrisitet, og 576.000 kWh varme. Overskudd av egenprodusert energi eksporteres til nabobygg på Campus og ut på elektrisitetsnettet. CHP-anlegget på Evenstad forventes å bli det første bioenergianlegget i Norge som får elsertifikater.

Det er beregnet klimagassutslipp for materialbruken i bygget og de tekniske installasjonene, og sett på tiltak for å redusere disse utslippene. Beregningene er gjort med basis i klimagassregnskap.no koblet til BIM/IFC-modellen, ZEB’s forskningsarbeider og tidligere pilotprosjekter, EPD’er og LCA databasen Ecoinvent. Klimagassutslippene er redusert med i overkant av 50 prosent sammenlignet med standard referansebygg. 

 

Et bygg med så høye miljøambisjoner er ikke bygget i Norge eller Europa tidligere!

Campus Evenstad er tilknyttet Høgskolen i Innlandet (tidl: Høgskolen i Hedmark) sin avdeling for anvendt økologi og landbruk. Fra før er det på campusområdet installert solfangere på taket til hybelhuset, solcelleanlegg på taket til ”Låven” og pelletskjel. Energiforsyning med gassifisering/CHP ble valgt blant annet fordi dette er en innovativ løsning basert på lokale ressurser som vil gjøre Evenstad til et av Norges mest varierte og nyskapende demonstrasjonsanlegg for fornybar energi.

Energisentralen med pelletskjel ble utvidet for å koble på det nye CHP-anlegget, som fungerer som grunnlast ved å levere oppvarming, varmtvann og strøm til campus, mens pelletsanlegget heretter skal brukes til spisslast. Erfaringene fra CHP anlegget på Evenstad vil bli nyttige for andre som vurderer bruk av CHP i mindre skala.

verdens beste klimabygg paa campus evenstad largeHøgskolen har allerede satset på miljøvennlige løsninger og har blant annet eget bioenergianlegg og solcelleanlegg. Den høye ambisjonen for det nye administrasjonsbygget har krevd utvikling av innovative løsninger der hele campusområdet er sett under ett. Bygget kan etter behov være nettoeksportør av både strøm og varme. ZEBs forskning viser at det særlig er viktig å se på utslipp fra materialer i fundamenter, bæresystem, oppbygging av tak og fasader, energisystem og ventilasjonsanlegg.

Byggets hybride ventilasjonsanlegg består av hovedsakelig naturlig ventilasjon gjennom vinduer i sommerhalvåret, samt mekanisk balansert ventilasjon med varmegjenvinning i vinterhalvåret. Anlegget har minimal kompleksitet med et minimum av reguleringsenheter.

Det søkes å optimalisere bygget slik at naturlig ventilasjon brukes i størst mulig grad.

Lufta kommer inn i kontor, landskap og klasserom via både åpningsbare vinduer og ventilasjonsventil. Lufta beveger seg så inn i felles sone via overstrømningsventiler fra kontorene. Over trappa er det et overlys med automatisk åpningsbare vinduer for naturlig ventilasjon. Mekanisk avtrekk skjer via rist i vegg i trapperom. De automatiske vinduene inngår i en driftsstrategi for å sikre optimal bruk av naturlig ventilasjon til lufting også i de tider hvor det ikke er personer i bygget.

Reduksjon av klimagassutslipp fra bygg er et viktig bidrag for å redusere utslipp av klimagasser og dermed minimere global oppvarming. Det skal legges stor vekt på optimale energi- og materialløsninger, også når det gjelder bygging og riving. For å finne de gode løsningene som både gir lavt energibruk og minimale utslipp av klimagasser, er det nødvendig å se på hele byggets levetid. Gjenbruk og resirkulering av materialer er også viktig for å få ned utslippene.

Om prosjektet: Campus Evenstad er et kontor, administrasjon- og undervisningsbygg.

Lokasjon: Anne Evenstads veg 80, 2480 Koppang. 
Størrelse: Ca. 1100 kvm.
Utbygger: Statsbygg
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur AS
ZEB-partnere som er involvert: Statsbygg, SINTEF Byggforsk og NTNU
Ambisjonsnivå: ZEB - COM

Nybygget for administrasjon og undervisning på Evenstad er et pilotprosjekt i ZEB. Senteret utvikler løsninger som skal medvirke til markedsgjennombrudd for bygg uten utslipp av klimagasser. Statsbygg utvikler Campus Evenstad som en helhetlig fullskala modell, som vil kunne fremstå som et forbilde for klimavennlig områdeutvikling. Statsbygg er partner i Forskningssenteret Zero Emission Buildings, ZEB, ved NTNU og SINTEF.

Campus Evenstads hjemmeside

Publikasjoner, presentasjoner og og artikler om Campus Evenstad:

Samspillskontrakt i Hedmark. Published on 27th Jun 2014

Campus Evenstad – uten en eneste solcelle. Presented by Zdena Cervenka, 29th April 2015

Nullutslippsbygg på Campus Evenstad – uten en eneste solcelle. Presented by Inger Johanne, 6th May 2015