Sammen om nullutslipp

hovedcollage zero bergen

Zero Village Bergen blir Norges første og største boligområde med 800 nullutslippsboliger. Her skal vi fremskaffe kunnskap, pilotbygge og gjøre erfaringer som kan brukes når fremtidens nabolag skal bygges. Samtidig som det blir landets tøffeste sted å bo!

En helt vanlig høstdag: Du tar el-sykkelen ut av stativet som deles med naboene og henter barna i barnehagen. På veien hjem drar dere innom boliglagets hjerte - Torget, der man kan få fikset sykkelen på sykkelverksted eller kjøpe dagens middag med lokale råvarer på Bondens Marked. En vaktmester svirrer rundt og på Grendahuset kan man samles og feste til kvelds.

collage1 zero bergen

Ja, det høres nesten ut som i gamle dager, men det er fremtiden. En moderne energisentral midt i borettslaget vitner om det. Velkommen til Zero Village Bergen – stedet som har funnet løsningene på familielivets praktiske utfordringer, så vel som verdens klimaproblemer.

Det største pilotprosjektet

Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB). Med ca. 80.000-100.000 m² bygninger med nullutslippstandard og egen energiproduksjon, vil Zero Village Bergen bli et foregangseksempel for energiløsninger i boliger.

Prosjektet skal vise vei for fremtidens boligkrav som støtter statens mål om energieffektivisering i bygg.

zero barnehage

Siden 2009 har vi jobbet med å planlegge boligområdet med bebyggelsesstruktur, bygningsløsninger og tekniske løsninger som skal ivareta krav om mindre energibehov i bygg, mindre innebygget CO2 og høyeffektive løsninger for ny fornybar energi innenfor boligområdet.

De første boligene i prosjektet er planlagt å stå ferdig innen 2019.

Gjennom tett samarbeid med mange industrimedlemmer, skal Zero Village Bergen her sette nye standarder for boligbygging i Norge og utover landegrensene. Prosjektet er tilrettelagt av ByBo i tett samarbeid med Snøhetta, Norconsult, ZEB og utvalgte partnere.

Sosiale møteplasser

Zero Village Bergen ligger i gang- og sykkelavstand til de største arbeidsplassene i Bergen som er samlet i områdene Kokstad, Sandsli og Flesland. En bydel i stadig utvikling, med mange arbeidsplasser, men underskudd av boliger. Det planlegges fortetting av alle disse områdene slik at det skapes enda flere arbeidsplasser.

Zero Village Bergen har en idyllisk plassering og grenser til store urørte skogområder med turveier. Det er kort vei til sjøen. Blomsterdalen sentrum skal forsterkes som senterområde og vil få miljøgate, et utvidet mangfold av tjenestetilbud og kollektivtilbud.

I tillegg til å bygge energieffektivt, miljøvennlig og universelt utformet, er det lagt vesentlig vekt på å skape gode rammer for fysisk aktivitet, sosiale møteplasser og tilbud som imøtekommer personlige ønsker og behov. Dette vil bidra til et godt bomiljø i Zero Village Bergen. I Zero Village Bergen skal det finnes en bolig for alle uansett alder eller livssituasjon.

I sentrum: En grønn lunge og et boligområde som lever i symbiose med landskapet fremfor å tære på det.

Fornybar energi

Zero Village Bergen vil bestå av bygninger med svært lavt energibehov og minimalt CO2-avtrykk. Byggene henter fornybar energi fra lokale energikilder. Her vil energioverskuddet eksporteres for å «nedbetale» CO2-avtrykket fra bygging, drift og riving. Planen for området tilfredsstiller alle viktige premisser for å kunne nå målet om nullutslipp.

Området er valgt ut fra en beliggenhet som gir optimale forhold for solbasert energiproduksjon samt øvrige forutsetninger som må ligge til grunn for at vi skal kunne oppnå målet om nullutslipp. Byggene er plassert slik i terrenget at det gir minimal CO2-belastning og maksimalt solinnfall. Dette gjør infrastrukturen i området rasjonell. Grøntområder og områder for produksjon av lokal mat er plassert sentralt. Områdets plassering gir ikke bare et bærekraftig lokalmiljø, men har gode muligheter for miljøvennlig mobilitet for dagligdagse gjøremål.

Energisystemene planlegges ut fra byggenes energi- og effektbehov og skal i tillegg kompensere for CO2 utslipp som har skjedd ved produksjonen av materialer. ZEBs arbeidspakke 5, «Konsepter og strategier for nullutslippsbygg», har gjennomført en studie av to energikonsepter for boligområdet.

Ved planlegging og etablering av nye boligområder med svært ambisiøse energi- og miljømål, er det helt avgjørende for resultatet at en allerede i reguleringsplanprosessen fokuserer på mulige energiforsyningsløsninger, bygningsutforming samt tar de riktige beslutningene. Dette er forhold man vanligvis ikke jobber med i tradisjonelle reguleringsprosesser, sier sjefforsker Inger Andresen ved SINTEF Byggforsk og arbeidspakkleder i ZEB.

zero planlegging

 

FAKTA OM PROSESSEN:

  • Byggene planlegges for et minimalt energibehov. Dette løses ved å bygge passivhus eller bedre (enda lavere energibehov) med strenge krav til isolasjon og tetthet i bygningskropp, varmemagasinering og energieffektive tekniske anlegg. Byggene må også ha riktig himmelretning for solfangst.
  • Det er vesentlig å minimere belastningen av CO2 i opparbeidelse av tomt og i byggingen (Se ZEB-rapport her). For prosjektet innebærer det at alle byggematerialer må ha så lite lagret CO2 som mulig og at det må føres CO2-regnskap for hele byggeprosessen. Dette gjør det nødvendig med blant annet utstrakt bruk av tre som byggemateriale, fordi tre har vesentlig mindre CO2 enn f.eks betong og stål/aluminium. I Zero Village Bergen vil det bli konstruert underjordiske p-anlegg i tre for å få ned CO2-avtrykket. Det er søkt om EU-midler til et eget forskningsprosjekt for å løse denne utfordringen.
  • For å kunne «tilbakebetale» det CO2-forbruket som har gått med i bygningens livsløp, må det etableres energisystemer for ny fornybar energi. Energisystemet skal levere elektrisitet og varme til Zero Village Bergen (boliger, barnehage, butikker). I tillegg skal overskuddsenergi kunne eksporteres ut på offentlig nett til bruk for andre konsumenter. Energisystemet for Ådland baserer seg på solceller, varmepumper og mulig ko-genereringsmaskin (CHP). Det er behov for nye forretningsmodeller for slike anlegg og kraftleverandøren BKK deltar i planlegging av energisystemene.
  • Overskuddsenergi skal benyttes til lading av el-biler/buss, el-sykler og energibehov i fellesanlegg. I tillegg kan overskuddsvarme lagres i grunnen til man har behov for den.
  • ZEB har sammen med Sintef, Skanska teknikk og Multiconsult i spissen utarbeidet en rapport som beskriver ulike aktuelle energiløsninger (Se rapporten her). Det er vurdert løsninger for energitilførsel; solceller, solfangere, kogenereringsanlegg basert på biobrensel, geovarmepumpe og vindenergi. Foreløpige konklusjoner viser at det mest gunstige alternativet, både kostnadsmessig og energimessig, er bruk av solceller/solfangere i kombinasjon med geovarmepumpe for varme og varmt tappevann. Det er videre utført detaljerte beregninger av CO2 utslipp fra materialene spesifikt for prosjektet. Konklusjonen fra dette arbeidet er at Zero Village Bergen vil kunne oppnå ZEB-målsettingenene som nullutslippsområde.

 

AAdland Picture1 forside resized

Zero Village Bergen er et nytt boligområde med hjem for alt fra enslige, til urbane par, barnefamilier og eldre. Inkludert barnehage, butikker, bedrifter og en energisentral.

Lokasjon: Bergen
Størrelse: 500-800 boliger
Utvikler: ByBo
Arkitekt: Snøhetta
ZEB-partnere involvert: ByBo, Snøhetta og Multiconsult
Ambisjonsnivå: ZEB-O/ZEB-OM

 

Hjemmesiden til Zero Village Bergen prosjekt

 

Publikasjoner om Zero Village Bergen prosjektet:

Nå har vi muligheten. Publisert på Bergen Tidende på nett 7. feb 2016

Zero Village Bergen. Fremtidens bærekraftige boligområde. Presentert på Enovakonferanse, Jan 2015.

Ådland - et nullutslipps boligområdet. Sett fra arkitekten Snøhetta. Presentert på ZEB konferansen 2014.

Ådland - et nullutslipps boligområdet. Sett fra utvikleren ByBo. Presentert på ZEB konferansen 2014.

A zero emission neighbourhood development at Ådland, Bergen. Presentert på Renewable Energy Conference, Oslo, juni 2014

Får verdens mest miljøvennlige boliger. Publisert i Fanaposten 12. april 2013

Grønt lys for grønne boliger i Blomsterdalen. Publisert i Bergensavisen 9. april 2013

Solhjell stemmer ned Fylkesmannens nei. Publisert i TV2 sin nettside 9. april 2013.

Her kommer det 800 miljøboliger. Publisert i Bergens Tidene sin nettside 9. april 2013.

Bergen trenger boliger. Publisert i Bergens Tidene sin nettside 20. mars 2013.

Vil bygge 800 miljøboliger, men fylkesmannen sier nei. Publisert i Bergens Tidene sin nettside 19. mars 2013.

 Ådland utbyggingen vil bli forsinket. Les mer om dette i Byggindustriens bygg.no pr 2. januar 2013

Nullutslipps energiløsning for en ZEB pilot - Ådland ved Bergen, Des 2012